Inspirationskonferens ”För en innovativ offentlig verksamhet”

Myndighetsnätverket medverkade på en nationell inspirationskonferens. Ca 400 personer med ledande befattningar i offentlig sektor deltog på konferensen ”Innovationer i offentlig verksamhet” i Västerås den 18 september. Konferensen var ett initiativ från den statliga kommittén Innovationsrådet och genomfördes tillsammans med VINNOVA, SKL och Länsstyrelsen Västmanland.

Konferensens syfte var att stödja och stimulera innovation- och förändringsarbete i statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Myndighetsnätverket var inbjuda för att medverka i en paneldiskussion under workshop ”Samverkanssprång – modeller och konkreta exempel på hur medverkan kan utvecklas till nytta för samhället”. Frågeställningar i denna workshop var bl.a. att samverkan ofta framställs som en nyckelfaktor för att åstadkomma ett bättre och mer samordnat resultat för medborgare och företag. Myndigheter förväntas samverka, men hur kan man konkret gå tillväga för att utveckla sektorsövergripande samverkan? Vilken vägledning ger forskning och vad kan vi lära av och inspireras från verkliga samverkansexempel?