Myndighetsnätverket samlade ledningsgrupperna

ledningsgruppernaMyndighetsnätverket samlade den 4 september ledningsgrupperna för Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan it, Länsstyrelsen Västernorrland och SPV för att under en dag prata om Medarbetarskap i förändring. Varje myndighet delade med sig av exempel från sin egen verksamhet med en avslutande fråga som alla sedan diskuterade i blandade grupper. Dagen gav insikter och nya vinklar på både liknande och nya problem.

Torbjörn Segrell från Agerus inledde dagen med att prata om Verksamhetsskap och medarbetardriven utveckling. Det handlar om att förstå vad varje individ behöver för att prestera. Ledning och medarbetare måste ”byta bilder” med varandra för att förstå vilket uppdrag vi har och vilka förutsättningar som behövs. De mänskliga basbehoven styr mer än vi tror. Att få tillhöra ett sammanhang, bidra till gruppen, bekräftelse på person och bidrag och få utvecklas genom att bidra.

Fem diskussionsfrågor togs upp under dagen

  • Räcker det med att bara styra med värderingar och förtroende – behövs resultatstyrning?
  • Hur får man tydliga målbilder och genomslag för visionen bland medarbetarna?
  • Hur skapar vi en organisationskultur som fokuserar mer på prestation och kundnytta än på enbart nöjda medarbetare?
  • Hur skapar vi förutsättningar för att beslutade förändringar blir verklighet?
  • Chefens roll och behov av stöd i dilemman, och hur undviker man känslan för dold agenda?

Paneldebatt som avslutning
Dagen avslutades med en paneldebatt där föreläsarna summerade och reflekterade över vad som sagts: Att fokusera mer på positiva saker, vara tydlig med varför och inte missa det mänskliga i helheten. Det är också viktigt att inte bara förlita sig på NMI utan mäta och stämma av på andra sätt. Hur man kan ge bra stöd till mellanchefer och att man måste ha tålamod. Gärna ständiga förbättringar, men inte överallt. Och sist men inte minst, att föra en dialog och inte bara kommunicera ut information.