Målgrupp

Medarbetare som är utvalda att delta utifrån respektive myndighets urvalskriterier. Det kan vara nyanställda men även de som arbetat en längre tid och behöver uppdatera sina kunskaper i till exempel förvaltningsrätt.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna från de olika myndigheterna en gemensam övergripande introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp. Du får ta del av hur de andra myndigheterna arbetar och får möjlighet att knyta kontakter. Utbildningen är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram.

Här hittar du materialet från utbildningen:

Den statliga värdegrunden
Arbetsmiljö, roller och ansvar
Förvaltningsrätt
Klarspråk
Friskvård
Utveckling av myndigheter