Frågor och svar om in- och utlån

Vad är syftet med in- och utlån?

Vilka myndigheter ingår i samarbetet för in- och utlån?

Kan alla medarbetare bli utlånad eller är det enbart för specifika yrkeskategorier?

Vem kontaktar jag för att bli utlånad?

Är det säkert att jag blir utlånad?

Hur länge kan jag bli utlånad?

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att ha?

Hur blir det med min semester?

Vad händer om jag blir sjuk?

Mina anställningsvillkor – vad gäller under utlåningsperioden?

Hur rapporterar jag min tid?

Vilka förmåner får jag?

Vilken utrustning har jag tillgång till?

Hur blir det med mina hjälpmedel?

Hur blir det med min lön?

Vad händer med mig när det blir lönerevision?

Om jag behöver utbildning innan eller under utlåningsperioden, vem står för den kostnaden?

Om jag behöver arbeta obekväm arbetstid eller övertid, hur hanterar jag det?

Hur hanteras min flextid?

Vad händer om jag eller den mottagande chefen vill avbryta min utlåningsperiod?

Finns det möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen om jag skulle önska det?

Vem har arbetsmiljöansvaret under tiden jag är utlånad?

Om jag behöver kontakta facket, gör jag det hos mottagande eller ordinarie arbetsgivare?

Får jag tillgodoräkna mig min anställningstid om jag lånas ut?

Har jag rätt att komma tillbaka till min tjänst efter utlåningen?

Vilken företagshälsovård ska jag använda?

Vem står för mina resekostnader om den mottagande arbetsplatsen ligger längre bort än min ordinarie arbetsplats?

Vem bekostar mina tjänsteresor?

Hur förvaras min överenskommelse?

Hur hanteras frågan om säkerhetsklassning?

Påverkar utlånet min pension?

 

Vad är syftet med in- och utlån?

Svar: Inom Myndighetsnätverket har vi ett gemensamt intresse av att behålla kompetens på orten/i regionen och en uttalad målbild om att dela på våra resurser. För att möta det intresset och den målbilden ser vi en lösning genom att tillfälligt kunna låna in eller låna ut kompetenser mellan varandra. Medarbetare får chans till kunskapsutbyte, vi skapar rörlighet och möjlighet till utveckling. Inom Myndighetsnätverket uppmuntrar vi till den här möjligheten.

Vilka myndigheter ingår i samarbetet för in- och utlån?

Svar: Se www.myndighetsnatverket.se för att se vilka myndigheter som ingår i nätverket och som kan bli aktuella. Nivå 1-medlemmar ingår i samarbetet under ett första pilotår (2020), därefter kommer programmet att utvärderas.

Kan alla medarbetare bli utlånade eller är det enbart för specifika yrkeskategorier?

Svar: Det beror på, in- och utlåning är en möjlighet för medarbetare. Finns det behov och förutsättningar kan det bli aktuellt.

Vem kontaktar jag för att bli utlånad?

Svar: Kontakta din närmaste chef. Ni kartlägger behov och eventuella möjligheter. Om det är möjligt tar chefen sedan din förfrågan vidare till HR.

Är det säkert att jag blir utlånad?

Svar: Nej, det beror på. In- och utlåning är en möjlighet om de rätta förutsättningarna och behoven finns och kan alltså variera.

Hur länge kan jag bli utlånad?

Svar: Det finns ingen undre tidsgräns för en utlåningsperiod inom Myndighetsnätverket.  Maxtid är 6 månader, men därefter finns möjligheten att förlänga med ytterligare 6 månader, alltså totalt 12 månader.

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att ha?

Svar: Det beror på till vilken befattning du lånas ut till. Dina arbetsuppgifter kommer du, din ordinarie chef och den mottagande chefen överens om tillsammans.

Hur blir det med min semester?

Svar: För dig som medarbetare blir det ingen skillnad i hanteringen jämfört med din ordinarie anställning, inom staten har vi samma semesterregler och semesterförmåner. Din semester hanteras i enlighet med överenskommelsen för in- och utlån, dvs du som medarbetare ansvarar tillsammans med den mottagande chefen för att planera din ledighet. Sedan ansöker du som vanligt om semester hos din ordinarie arbetsgivare/chef.

Vad händer om jag blir sjuk?

Svar: Du som medarbetare anmäler dig sjuk både till din ordinarie arbetsgivare och den mottagande arbetsplatsen. Din sjuklön betalas ut från din ordinarie arbetsgivare.

Mina anställningsvillkor – vad gäller under utlåningsperioden?

Svar: Alla de villkor du har hos din ordinarie arbetsgivare gäller även under utlåningsperioden.

Hur rapporterar jag min tid?

Svar: Innan utlåningsperioden startar ska din ordinarie chef informera dig om hur du ska rapportera din tid och vilka eventuella tidrapporteringskoder du ska använda.

Vilka förmåner och aktiviteter får jag ta del av?

Svar: Du kommer inte att få dubbla förmåner. Det är ditt eget ansvar att endast delta vid exempelvis ett julbord. De eventuella aktiviteter som mottagande arbetsplats anordnar får du ta del av om möjligt.

Vilken utrustning har jag tillgång till?

Svar: Ordinarie arbetsgivare och mottagande arbetsplats kommer överens om hanteringen av arbetsutrustning* innan din utlåningsperiod börjar. Rekommendationen är att din arbetsutrustning lämnas på ordinarie arbetsplats under utlåningsperioden om den överstiger 6 månader.
*Arbetsutrustning kan exempelvis vara: dator, mobiltelefon, mousetrapper, headset, specialkontorsstol, etc.

Hur blir det med mina hjälpmedel?

Svar: Din ordinarie chef och mottagande chef får gemensamt komma överens om hanteringen av dina särskilda hjälpmedel som du eventuellt har behov av.

Hur blir det med min lön?

Svar: Du behåller din nuvarande lön som betalas ut av din ordinarie arbetsgivare.

Vad händer med mig när det blir lönerevision?

Svar: Är du utlånad under tid för lönerevision, hanteras du enligt din ordinarie arbetsgivares riktlinjer. Din ordinarie chef lönesätter dig i samråd med mottagande chef.

Om jag behöver utbildning under utlåningsperioden, vem står för den kostnaden?

Svar: Rådfråga din ordinarie chef som i sin tur får ha en dialog med den mottagande chefen.

Om jag behöver arbeta obekväm arbetstid eller övertid, hur hanterar jag det?

Svar: Mottagande arbetsgivare arbetsleder dig under utlåningsperioden. Din mottagande chef kan alltså beordra dig till att arbeta övertid eftersom du har samma arbetsskyldighet som på din ordinarie arbetsplats.

Hur hanteras min flextid?

Svar: Grundprincipen är att du har samma villkor under utlåningsperioden som på din ordinarie arbetsplats. Men om du, din ordinarie arbetsgivare och den mottagande arbetsgivaren är överens om att du istället erhåller flexmöjligheter/förtroendearbetstid enligt rådande avtal på den mottagande arbetsplatsen, är det okej.

Vad händer om jag eller den mottagande chefen vill avbryta min utlåningsperiod?

Svar: Överenskommelsen kan brytas av båda parter med en uppsägningstid om en månad.

Finns det möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen om jag skulle önska det?

Svar: Nej, den möjligheten finns inte. Om den mottagande arbetsplatsen har ett långsiktigt resursbehov ska en sedvanlig rekryteringsprocess genomföras.

Vem har arbetsmiljöansvaret under tiden jag är utlånad?

Svar: Mottagande arbetsplats/mottagande chef ansvarar för din arbetsmiljö, men dialog med ordinarie chef är att rekommendera vid eventuella frågeställningar.

Om jag behöver kontakta facket, gör jag det hos mottagande eller ordinarie arbetsgivare?

Svar: Det beror på frågans karaktär, gör en egen bedömning och kontakta facklig representant.

Får jag tillgodoräkna mig min anställningstid om jag lånas ut?

Svar: Ja, du är fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och tiden tillgodoräknas.

Har jag rätt att komma tillbaka till min tjänst efter utlåningen?

Svar: Ja, eftersom du enbart är utlånad och din ordinarie anställning gäller.

Vilken företagshälsovård ska jag använda?

Svar: Om du har arbetsrelaterade besvär ska du ta kontakt med din ordinarie arbetsgivare och följa uttalad rutin för att använda företagshälsovården. Om du är utlånad och under perioden arbetar på annan ort, rådgör med HR för eventuell användning av företagshälsovård hos mottagande arbetsgivare.

Vem står för mina resekostnader om den mottagande arbetsplatsen ligger längre bort än min ordinarie arbetsplats?

Svar: I normalfallet bekostas resor av medarbetaren själv, men det går att komma överens om annat i överenskommelsen (OBS! Parterna ska vara överens, innan perioden startar).

Vem bekostar mina tjänsteresor?

Svar: Mottagande arbetsplats står för eventuell verksamhetsknutna resekostnader som t.ex. biljetter, hotell, taxi.

Hur förvaras min överenskommelse?

Svar: Överenskommelsen ska diarieföras på respektive myndighet hos HR.

Hur hanteras frågan om säkerhetsklassning?

Svar: Om placeringen på den mottagande arbetsplatsen är säkerhetsklassad sker säkerhetsklassning i linje med ordinarie process för detta inför din period som utlånad.

Påverkar utlånet min pension?

Svar: Nej, eftersom din ordinarie arbetsgivare betalar ut din lön som vanligt.

Kalender


Aktuella utbildningar och seminarier

10 februari:
Effektiva möten

24 februari + 22 mars:
Att leda sig själv – En utbildning i Självledarskap

1-2 mars, 29-30 mars:
Ledare utan personalansvar

2-3 mars:
Coachande förhållningssätt

5-6 april:
Chef i staten

Tips

Inga planerade händelser! Håll ögonen öppna.

RSS-feed