Jämställdhetsintegrering i myndigheter på strategisk nivå

Tid: 25 mars kl 09:00-12:00
Respektera start och sluttider.

Plats: Utbildningen genomförs på distans.
Sista anmälningsdag: 22 mars.

Syfte
Sverige har ambitiösa mål när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Statliga myndigheter har en viktig roll och ett stort ansvar i detta arbete. Statliga myndigheter ska arbeta för att ge lika förutsättningar till alla, oavsett kön eller andra maktordningar som påverkar en individ. Det är en fråga om rättvisa, men även en kvalitetsgranskning som möjliggör en ökad träffsäkerhet i offentligt finansierade verksamheter.

Arbetet ska bidra till förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen och den strategi som huvudsakligen ska användas är jämställdhetsintegrering. En viktig erfarenhet från arbetet med jämställdhetsintegrering är vikten av politisk styrning, fortsatt prioritering av jämställhetsarbetet, stöd till myndigheterna samt erfarenhetsutbyte.

Under utbildningen varvas föreläsningspass med övningar och gruppdiskussioner. Deltagande myndigheter kommer även få möjlighet att identifiera jämställdhetsutmaningar i den egna verksamheten. Möjlighet till fortsatt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kommer att erbjudas.

Målgrupp
Chefer, strateger, controllers och andra nyckelfunktioner i myndigheternas styr- och ledningsarbete.

Utbildningens innehåll
– Sveriges jämställdhetspolitik
– Varför ska vi arbeta med jämställdhet?
– Ord och begrepp
– Hur jämställt är Västernorrland?
– Ett intersektionellt perspektiv på jämställdhetsarbetet
– Jämställdhetsintegrering som strategi
– Ledning och styrning (styrkedjan)

Utbildare
Jenny Långström, Länsstyrelsen

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 22 mars 2021.

Frågor?
Vid frågor kontakta Jenny Långström, jenny.langstrom@lansstyrelsen.se

Välkommen att anmäla dig!