Organisationer och organisationsutveckling 1,5 hp via Mittuniversitetet

Datum: 3 maj till 6 juni 2021

Plats: Distans
Pris: Inga kostnader
Sista anmälningsdag: 16 april

Kursens syfte:
Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse för verksamhetsutveckling på organisatorisk nivå. Kursen syftar också till att via vunna kunskaper kunna utveckla sina förmågor inom egna arbetsområden för att bidra till att utveckla verksamheten.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:
• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet grundläggande kunskaper om verksamhetsutveckling på organisatorisk nivå samt insikter i aktuella forskningsfrågor
• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till verksamhetsutveckling Lärandemålen gäller området verksamhetsutveckling på organisatorisk nivå.

Innehåll i kursen är följande: 
• Organisationsformer i teori och praktik
• Organisationskultur
• Att leda och styra en organisation
• Att förändra en organisation

Undervisningen är nätbaserad och består av:
• föreläsningar
• handledning
• seminarier
Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Övrig information:
För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs. Urval kan begränsas och fördelas mellan uppdragsgivare.

Examination 1000: Examination, 1,5 hp Betygsskala: U, G

Utbildare: Mittuniversitetet

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 16 april.

Frågor?
Vid frågor kontakta Sara Brundin, Samverkanskoordinator Myndighetsnätverket.

Kontaktuppgifter
Tel: 072-241 02 46, sara.brundin@lansstyrelsen.se

Välkommen att anmäla dig!