Teamarbete och teamutveckling 1,5 hp via Mittuniversitetet

Datum: 12 april till 12 maj 2021

Plats: Distans
Pris: Inga kostnader
Sista anmälningsdag: 28 mars

Kursens syfte:
Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse för verksamhetsutveckling på teamnivå avseende teamarbete och teamutveckling. Kursen syftar också till att via vunna kunskaper kunna utveckla förmågor inom egna arbetsområden som bidrar till organisationens utveckling.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:

  • kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet grundläggande kunskaper om teamarbete och teamutveckling samt insikter i aktuella forskningsfrågor
  • färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
  • värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till verksamhetsutveckling.Lärandemålen gäller området verksamhetsutveckling på teamnivå avseende teamarbete och teamutveckling.

Innehåll i kursen är följande: 
• Grundläggande begrepp kring team och teamarbete
• Tanke-, beteende- och känslomässiga processer i teamarbete
• Team- och utvecklingsmodeller
• Metoder för att analysera och utveckla teamarbete

Behörighet:
Grundläggande behörighet Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen. Kursen är på grundnivå, vilket innebär grundläggande behörighet.

Undervisningen är nätbaserad och består av:
• föreläsningar
• handledning
• seminarier
Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination 1000: Examination, 1,5 hp Betygsskala: U, G

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter samt gruppbaserade seminarieuppgifter med fokus på tillämpning av metoder och teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem. Betygskriterier tvågradig betygsskala – För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen – Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Utbildare: Mittuniversitetet

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 28 mars.

Frågor?
Vid frågor kontakta Sara Brundin, Samverkanskoordinator Myndighetsnätverket.

Kontaktuppgifter
Tel: 072-241 02 46, sara.brundin@lansstyrelsen.se

Välkommen att anmäla dig!